Dirigjent në skenat botërore, Aurélien Azan Zielinski merr drejtimin e Orkestrës së RTSH

  • e premte, 9 shtator 2022
Dirigjent në skenat botërore, Aurélien Azan Zielinski merr drejtimin e Orkestrës së RTSH

Dirigjenti i mirënjohur Aurélien Azan Zielinski ka marrë drejtimin e Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar.

Zgjedhja e zotit Zielinski është një risi, pasi bëhet drejtuesi i parë artistik i huaj që drejton Orkestrën Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar.

Konkursi për zgjedhjen e drejtuesit të ri të Orkestrës Simfonike u shoqërua me një interesim të madh pjesëmarrësish si nga brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Zoti Zielinski ka qenë drejtuesi i disa orkestrave të njohura të huaja, fakt ky që garanton se ardhja në krye të Orkestrës Simfonike të RTSH-së do të sjellë aktivitete të reja dhe të rëndësishme artistike.

Jam shumë i nderuar që orkestra më ka zgjedhur mua si drejtor artistik, i pari nga një vend i huaj. Është një përgjegjësi dhe një krenari e madhe për mua. Jam shumë i lumtur që do të mundem të sjell energjinë time për të promovuar muzikën klasike në Shqipëri dhe muzikën shqiptare në mbarë botën. Do të jem i prirur për të forcuar këtë Orkestër Simfonike në misionin e saj, së pari duke i dhënë një rëndësi të madhe repertorit të madh si dhe duke ftuar solistë të mëdhenj shqiptarë dhe ndërkombëtarë. Së dyti, do të doja të ndërtojmë një program ambicioz edukimi artistik për të rinjtë në kanalet tona dhe më në fund orkestra do të bëhet një vektor i vërtetë i kulturës, duke nisur një festival veror me koncerte për të gjithë në të gjithë vendin.”-, tha zoti Zielinski gjatë prezantimit si Drejtori i Orkestrës Simfonike të Radio Televizionit Shqiptar.

Foto: William Beaucardet

Foto: William Beaucardet

Karriera e Aurélien Azan Zielinski

Karriera e Zielinskit ka njohur rritje që nga viti 2012 kur u shpall fitues i konkursit Adami "Talent Conductor” për të vijuar me ftesa të rëndësishme, si dirigjent i ftuar i «BBC National Orchestra of Wales», « Orchestre National d'Ile-de-France", « Orchestre National de France", "Orchestre de Chambre de Paris", "Orchestre National de Lorraine", « Orchestre National de Bordeaux Aquitaine", l’Orchestre des Pays de Savoie", « l'Orchestre de Cannes PACA", « l'Orchestre de Normandie ", "l'Orchestre Symphonique de Nancy", "l'Orchestre de Chambre de Lausanne", « l’Orchestre de Chambre du Luxembourg" për projekte simfonike, lirike, koreografike dhe edukative.

Zielinski iu përkushtua muzikës në moshë fare të re në fusha të ndryshme si piano, violinë, harmoni, analizë, orkestrim, dhe dirigjim. Në moshën 23-vjeçare Zielinski mori çmimin e dirigjimit nga Konservatori superior i Parisit.

Foto: William Beaucardet

Duke nisur nga viti 2006 Zielinski ka qenë një kuartet i njohur me Kuartetin Bedrich. Ai studioi repertorin kryesor me Janos Fürst dhe Jorma Panula dhe përsosi aftësitë e tij në repertorin bashkëkohor me Zolt Nagy, David Robertson dhe Pascal Rophé.

Më pas në vitin 2007 Aurélien Azan Zielinski fitoi çmimin në audicionin “dirigjenti i ri” në Orkestrën Lamoureux dhe në vitin 2010 ishte finalist në konkursin e “ndihmës dirigjent” në Orkestrën Kombëtare të Montpellier. Ndërsa në vitin 2012 Zielinski triumfoi në konkursin Adami "Talent Conductor” ku edhe u shpall fitues, moment ky kyç për karrierën e Zielinskit, i cili që nga viti 2015 është dirigjent i asociuar i Orchestre Symphonique de Bretagne(France) dhe që nga viti 2009 profesor i dirigjimit në Haute-Ecole de Musique de Lausanne (Switzerland).

Në vitin 2021, u publikuan tre regjistrime në të cilat ai mori pjesë, sikurse ishin Symphonic Tales nga Samy Thiebault (Gaya Music Productions) dhe dy monografi, njëra kushtuar Clara Ianotta (Kairos) dhe tjetra Olivier Calmel (Klarthe Records).

___________________________________________________________________________________

The well-known conductor Aurélien Azan Zielinski has taken over the direction of the Albanian Radio and Television Symphony Orchestra.

The election of Mr. Zielinski is a novelty, as he becomes the first foreign artistic director to lead the Albanian Radio Television Symphony Orchestra.

The competition for the election of the new conductor of the Symphony Orchestra was accompanied by a great interest of participants both from inside and outside Albania.

Mr. Zielinski has been the leader of several well-known foreign orchestras, fact that guarantees that being the conductor of the Symphony Orchestra of RTSH will bring important and new artistic activities.

Mr.Azan Zielinski: “I am very honored that the orchestra has chosen me to be its Artistic Director, the first to come from a foreign country. It is a great responsibility and a great pride for me. I am very happy to be able to bring my energy to promote classical music in Albania and Albanian music around the world. I will be keen to strengthen this radio orchestra in its mission, firstly by giving a large place to the great repertoire and by inviting great Albanian and international soloists. Secondly, I would like to build an ambitious programme of artistic education for young people on our channels and, finally, the orchestra will become a real vector of culture, by launching a summer festival with concerts for all throughout the country.”

Mr.Aurélien Azan Zielinski career Mr. Zielinski has enjoyed a brilliant career and a growing reputation since 2012 when he was declared the winner of the Adami "Talent Conductor » competitionto continue with important invitations, as guest conductor of the « BBC National Orchestra of Wales », « Orchestre National d'Ile-de-France", « Orchestre National de France", "Orchestre de Chambre de Paris", "Orchestre National de Lorraine", « Orchestre National de Bordeaux Aquitaine", l’Orchestre des Pays de Savoie", « l'Orchestre de Cannes PACA", « l'Orchestre de Normandie ", "l'Orchestre Symphonique de Nancy", "l'Orchestre de Chambre de Lausanne", « l’Orchestre de Chambre du Luxembourg" for symphonic, lyrical, choreographic and educational projects.

Mr.Zielinski devoted himself to music at a very young age in various fields such as piano, violin, harmony, analysis, orchestration, and conducting. 

At the age of 23, Zielinski received the conducting prize from the Conservatoire Superior de Paris.

Starting in 2006 Zielinski he has been a celebrated quartet player with the Bedrich Quartet. He studied the major repertoire with Janos Fürst and Jorma Panula and honed his skills in contemporary repertoire with Zolt Nagy, David Robertson and Pascal Rophé.

Then in 2007 Aurélien Azan Zielinski won the prize in the "young conductor" audition at the Lamoureux Orchestra and in 2010 he was a finalist in the "assistant conductor" competition at the National Orchestra of Montpellier. While in 2012 Zielinski triumphed in the Adami "Talent Conductor" competition where he was declared the winner, this key moment for Zielinski's career, who since 2015 has been associate conductor of the Orchestre Symphonique de Bretagne (France) and since 2009 professor of conducting at the Haute-Ecole de Musique de Lausanne (Switzerland).

In 2021, three recordings were released in which he participated, such as Symphonic Tales by Samy Thiebault (Gaya Music Productions) and two monographs, one dedicated to Clara Ianotta (Kairos) and the other to Olivier Calmel (Klarthe Records).